Eficiencia energética para estaciones aisladas de telefonía móvil - Fase 2

Energia

Estat: Préstec amortitzat

 

Import : 65.000€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 48

Inversors: 81


100% 100%

Impacte positiu generat

Inversions destinades a l'eficiència energètica amb la reducció del consum d'energies fòssils i de les seves emissions contaminants

Resum del projecte:

Finançament col·lectiu d'un conjunt d'actuacions en eficiència energètica implementades en estacions base de telefonia mòbil aïllades i sense connexió a la xarxa elèctrica.

Aquestes actuacions permeten una reducció anual d'aproximadament 320.000 kg d'emissions de CO2 a l'atmosfera, que equivalen al consum energètic de 111 habitatges de 90 m2 o a la plantació de 32.000 arbres.

Des d’ECrowd! donem, amb aquesta operació, accés als nostres inversors a una altra tipologia de projectes de caire professional d'alt nivell, i possibilitem que, a part de contribuir amb els seus diners a millorar el medi ambient i obtenir una bona rendibilitat, puguin cofinançar grans operacions d'inversió en eficiència energètica.


 

Descripció del projecte:

Préstec col·lectiu a un projecte d'eficiència energètica per a estacions base de telefonia mòbil aïllades de la xarxa elèctrica, en què s'ha reduït el seu consum energètic i la seva petjada de carboni mitjançant la implantació d'un conjunt de sistemes híbrids que inclouen plaques solars fotovoltaiques, inversors, bateries i la renovació dels seus grups electrògens de suport. Atenent a raons tècniques, el projecte s'ha implementat en 3 fases consecutives de 9, 4 i 3 estacions base.

Amb aquest projecte s'ha optimitzat energèticament una infraestructura de xarxa, pertanyent al major operador de telefonia mòbil de l’estat. Les primeres 9 Estacions Base (EB) de telefonia mòbil no connectades a la xarxa elèctrica (off-grid) de la fase 1, estaven alimentades totes elles únicament amb generadors de gasoil que funcionaven contínuament i sense cap sistema d'emmagatzematge d'energia. Les EB han estat renovades incorporant dos sistemes nous: el primer (a 3 EB) format per plaques solars fotovoltaiques, inversors i conjunt de bateries amb grup dièsel d'altes prestacions com a suport, i un segon (a 6 EB) format únicament pel conjunt de bateries i el nou grup dièsel per recarregar-les. Addicionalment, mitjançant un programari de monitorització i control es permet activar el grup dièsel, que funciona només per recarregar les bateries fins al seu nivell de treball recomanat i monitoritzar aspectes rellevants de les EB (temperatura, ventilació i altres).

A les 4 EB de la segona fase s'ha optat per la connexió a la xarxa elèctrica amb el suport d'un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI), bateries i un nou grup electrogen, de manera que s'aconsegueix una mitjana de reducció de les emissions de CO2 del 54% anual. Això correspon aproximadament, en aquesta fase 2, a uns 120.000 kg d'emissions de CO2 a l'atmosfera, equivalents al consum energètic de 40 habitatges de 90 m2 o a la plantació de 12.000 arbres.

El projecte ha estat executat per Enertika, prestigiosa empresa del sector dels projectes d'eficiència energètica. El finançament ha anat a càrrec de SI Capital, fons d'inversió especialitzat en companyies ben gestionades dins el sector de l'eficiència energètica, principalment a Espanya i el Regne Unit, mitjançant la seva filial SI ENERGY INVESTMENTS SLU. És precisament aquesta empresa la que, després d'un any de funcionament correcte del projecte, ens ofereix de participar-hi.

 


 

Estalvis generats fins al primer trimestre de 2016:


 

Garanties del préstec col·lectiu:

Garantia de la societat SI ENERGY INVESTMENTS SLU mitjançant la pignoració dels drets i rendiments derivats de l'execució del projecte d'eficiència energètica de les estacions base referenciades i l'afectació de les instal·lacions finançades a les pròpies estacions base. A més, la societat es compromet a mantenir una posició de liquidesa permanent equivalent a l'import de les sis properes quotes del préstec.

En tractar-se del refinançament parcial d'un projecte ja implantat des de fa més d'un any, no hi ha incerteses sobre la seva posada en marxa i es coneixen les dades del seu funcionament.

 


Previsions financeres d'aquest projecte (imports en euros):

  2016 2017 2018 2019 2020
Ingressos previstos 56.116,21 100.013,30 98.826,89 97.677,11 42.762,13
Quotes brutes ECrowd! 46.451,82 74.518,23 70.455,73 66.393,23 26.464,84
Saldo 9.664,39 25.495,07 28.371,16 31.283,88 16.297,29

 


 

Descripció de la tecnologia emprada:

Mòduls Fotovoltaics: Els mòduls fotovoltaics que s'han instal·lat són subministrats per la marca Suntech, model STP-270-24Vb.

Els models seleccionats disposen dels certificats mínims exigibles a un panell fotovoltaic i les seves característiques i garanties tècniques es troben dins dels estàndards del mercat.


Inversors FV: Els inversors són dispositius electrònics de potència que es connecten directament al generador fotovoltaic (en la seva part de corrent continu) i a l'EB (a la part de corrent altern).

Quan els mòduls fotovoltaics generen la potència suficient per subministrar corrent a l'EB, l'electrònica de potència implementada en l'inversor supervisa la tensió i la freqüència, per injectar energia de forma segura.

Bateries: Les bateries seleccionades en les solucions híbrides són de plom àcid de tracció, del fabricant Exide Tudor.

Les bateries de Pb-a són adequades per a sistemes fotovoltaics per la seva llarga vida, i la seva capacitat de funcionament en règims de descàrrega i càrrega lents, a més de posseir un nivell d’autodescàrrega baix.

Nous grups electrògens: s'ha triat un generador dièsel del fabricant CAROD. El motor del grup dièsel és un motor del fabricant LOMBARDI, de 4 temps amb regulació mecànica, injecció indirecta, refrigeració per líquid, regulat a 1.500 r.p.m.

Per proporcionar més autonomia al sistema s'han instal·lat dos tipus de dipòsits de gasoil, uns de 1.000 litres i uns altres de 1.500 litres. Quan el nivell del gasoil baixa del 30%, el sistema de gestió remot avisa de la necessitat de recàrrega del dipòsit.


Inversor Bidireccional-Gestor energètic: el gestor energètic és l'inversor bidireccional Sunny Island de SMA. Aquest inversor bidireccional, mitjançant un algoritme de càlcul basat en mesures de la intensitat i voltatge presos a l'entrada i sortida de les bateries calcula el cicle de càrrega i descàrrega així com els percentatges corresponents.

Aquest tipus d'inversor permet tenir connectats alhora els sistemes de generació, les càrregues i el sistema d'emmagatzematge, fet que facilita summament la gestió de la microxarxa i dels seus recursos energètics.

El carregador bidireccional gestiona el procés de càrrega cap a les bateries i proporciona potència a la microxarxa. D'aquesta manera es permet que tant els elements de generació renovable com el generador dièsel puguin carregar les bateries. D'aquesta manera es redueix el temps en què les bateries es troben en estats de càrrega baixa i es redueix el nombre d'arrencades del generador dièsel.

Contenidor: Les solucions híbrides dissenyades per Enertika, van integrades a l'interior d'un contenidor de mercaderies.

El contenidor seleccionat és de tipus marítim. En particular, el Dry Vande de 8 peus d'ample i 10 peus de llarg. Te la resistència necessària per permetre la instal·lació d'equips en el seu interior, així com el seu transport, amb plena seguretat i sense afectar l'estabilitat del medi de transport.

El control de la temperatura del contenidor és essencial per a una correcta operació dels equips, per a això el contenidor disposa de diversos extractors i reixetes de ventilació.

SAI o Sistema d'Alimentació Ininterrompuda: és un dispositiu que, gràcies a les seves bateries que emmagatzemen energia, pot proporcionar electricitat per un temps limitat a tots aquells dispositius que tingui connectats. Una altra de les funcions d'aquest equip és la de millorar la qualitat de l'energia elèctrica que arriba a les càrregues, filtrant pujades i baixades de tensió i eliminant harmònics de la xarxa en el cas d'usar corrent altern.


Mapa de localizació de les estacions base de la Fase 1:

 

Mapa de localizació de les estacions base de la Fase 2:

 


Més informació: com invertir amb ECrowd! 

A ECrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en rep.

Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

El rendiment dels productes d'inversió pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. En alguns casos, els retorns reals podrien diferir dels previstos. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. La diversificació és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.


 

videos del projecte

Presentació de la fase 1 del projecte d'eficiència energètica a estacions aïllades de telefonia mòbil - SI CAPITAL
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Melchor

3.525€

Esther

3.525€

Natividad

3.000€

Rosa

3.000€

Jaime Alberto

3.000€

José Maria

3.000€

Laurent

3.000€

Ferran

2.500€

Oriol

2.500€

Gabriel

2.000€

Sergio

2.000€

Josep

2.000€

Roberto

1.750€

Carlos Javier

1.600€

Jordi

1.500€

Carlos

1.500€

Angel

1.500€

María Isabel

1.500€

Charlotte

1.500€

Mabel

1.500€

Miguel Ángel

1.000€

Carles

1.000€

Heike

1.000€

Pere

1.000€

Esther

1.000€

Raül

900€

Mario

800€

Jesús

750€

Alejandro

600€

Olivier

500€

Sergio

500€

Pilar

500€

Catalina

500€

Urtzi

500€

Jordi

500€

Javier

500€

Ladislao

500€

Alejandro

500€

Pedro

500€

Jaime

400€

Maria Teresa

400€

Enric

400€

Pedro

400€

Ignacio

375€

Borja

350€

Carlos

300€

Manuel

250€

Sabine

225€

Josep

225€

Rosa Maria

200€

Marc

200€

Patricia

200€

Danel

200€

Antonio

200€

Jordi

175€

Guillermo

150€

Juan Carlos

125€

Daniel

125€

Pere Feliu

125€

Gerard

100€

Sergio

100€

Sergi

100€

Lorena

100€

Jesus

100€

Marcos

100€

Sergio

100€

Míriam

100€

Noelia

75€

Javier

50€

Ferran

50€

David

50€

Jorge Alfredo

50€

Stephan

50€

César

50€

Julio David

50€

Jaizki

50€

Leopoldo

50€

Adrian

50€

Joaquin

50€

Jordi

50€

Antonio

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions