Autoconsumo solar para Frigoríficos Villajoyosa - Prosolia-4

Energia

Estat: En estudi

 

Import : 74.925€

Interès anual: 4,00%

Quotes mensuals: 96

Inversors: -


0% 0%

Ubicació: La Vila Joiosa, ES

Promogut per NEWCO DEVELOPMENTS SL (PROSOLIA)

Encara no està disponible per invertir-hi

Impacte positiu generat

Reducció d'emissions de CO2 per l'ús d'energia solar d'autoconsum

PROJECTE DE PROPERA OBERTURA A ECROWD

Els inversors registrats a la plataforma rebran un correu d'avís quan estigui disponible per a invertir

(si han activat aquesta opció al seu perfil)


Resum del projecte a finançar:

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic de 99,90 kWp per a una empresa d'emmagatzematge en fred de productes alimentaris de la Vila Joiosa (Alacant).

Es tracta d'un projecte del grup PROSOLIA ENERGY, amb la societat NEWCO DEVELOPMENTS SL, per al subministrament d'energia renovable a l'empresa FRIGORIFICOS VILLAJOYOSA mitjançant la instal·lació d'un sistema d'autoconsum solar a la seva pròpia coberta, una connexió a la seva xarxa interna de baixa tensió i un contracte a llarg termini de venda de l'electricitat renovable produïda localment.

Amb la posada en marxa d'aquesta instal·lació d'energia renovable, s'estima que anualment es deixaran d'emetre unes 48 Tm de CO2 a l'atmosfera.

     

 Fotografia d'unes altres instal·lacions ja efectuades per PROSOLIA


Presentació del grup PROSOLIA ENERGY:

Prosolia Energy és un grup líder especialista en el sector de l'energia solar fotovoltaica que desenvolupa de principi a fi projectes solars i ofereix serveis com ara la gestió de projectes, construcció, manteniment i servei postvenda d'instal·lacions solars.

La nostra experiència nacional i internacional, amb presència a Espanya, França, Portugal i Itàlia, i l'ús de productes d'alta qualitat ens converteixen en l'elecció preferida de moltes persones i empreses.


Vídeo d'un altre projecte finalitzat per Prosolia Energy:
Què cal fer per participar en aquest préstec col·lectiu?:

- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.

- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.

- Informa't sobre l'empresa sol·licitant a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".

- Decideix l'import de la teva inversió i la modalitat amb la què fer l'aportació dels fons.

- Informa els teus amics que poden participar també en el préstec col·lectiu perquè es completi més ràpid.Aquesta empresa ha sol·licitat en altres ocasions el finançament de projectes a Ecrowd. Abans d'invertir en aquest projecte, comprova si has prestat anteriorment a aquesta empresa, si bé cada préstec està garantit per la cessió de crèdit d'un contracte de venda d'energia solar a una empresa diferent, per tenir-ho en compte de cara a la diversificació de la teva cartera d'inversions.Descripció de la instal·lació a finançar:

La central solar estarà constituïda per 270 panells solars de 370 W de potència cadascun, instal·lats sobre la coberta actual de la nau mitjançant una estructura suport d'alumini.

S'instal·laran 3 inversors i la instal·lació tindrà 90 kW de potència nominal total.

Les estructures de suport dels panells a la coberta seran d'acer conformat del tipus fix i estarà connectada directament a l'estructura existent de l'edifici, de manera que els panells quedin disposats sobre la coberta de l'edifici. Els panells se situaran coplanarment i tindran un angle d'inclinació i l'azimut igual al de la coberta.


També inclou el subministrament i la instal·lació de:

-Caixes de connexió estanques

-Cablejat i connectors. Línies de baixa tensió DC des dels panells fins els inversors

- Línies d'evacuació en baixa tensió AC des dels inversors fins al punt de connexió (QGBT) a la xarxa interna de el client

- Sistema de telemesura de l'energia

- Sistema de monitorització


La instal·lació fotovoltaica generarà 155,82 MWh/any dels quals 136,34 MWh/any seran consumits a les pròpies instal·lacions de FRIGORIFICOS VILLAJOYOSA, el que representa una cobertura del seu consum global del 32,34%. L'energia excedent que es vendrà a la xarxa es calcula que serà d'uns 19,48 Mwh/any.Garanties del préstec col·lectiu:

Aquest préstec col·lectiu compta amb la garantia personal il·limitada de la societat sol·licitant, NEWCO DEVELOPMENTS SL, així com amb l'afiançament solidari de l'empresa PROSOLIA ESPAÑA SL (ambdues societats del grup PROSOLIA ENERGY) i la cessió de crèdit del contracte de venda d'energia amb FRIGORIFICOS VILLAJOYOSA SL.
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Vols ser com ells?

Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.

Encara no hi ha actualitzacions

Encara no està disponible per invertir-hi