Cubierta de cristal para edificio geriátrico - DERI 10 - Olot

Energia

Estat: Préstec formalitzat

 

Import : 10.350€

Interès anual:  

Quotes mensuals: 36

Inversors: 11


100% 100%

Impacte positiu generat

Reducció del consum energètic i d'emissions de CO2 a una residència geriàtrica.

Resum del projecte:

Per millorar les condicions dels usuaris de la residència geriàtrica i les seves necessitats, s'ha considerat cobrir la part central del pati i arreglar la coberta perimetral que presenta alguns problemes d'humitats.

Sobre la coberta existent a la galeria perimetral es col·locarà una nova coberta amb panell sandvitx i pendent cap al pati central.

Per a la coberta del pati es construirà una estructura piramidal formada per 4 bigues IPE-200 soldades a l'estructura metàl·lica existent a les 4 cantonades del pati.

Per donar més estabilitat al conjunt i suportar aquesta nova estructura, es construiran 4 nous pilars a les cantonades, seguint la línia dels existents i emplaçats sota les bigues que formen l'estructura de la galeria.

Sobre aquesta estructura en creu es col·locaran els travessers de tub rectangular que suportaran els perfils d'alumini que allotjaran els vidres de baixa emissivitat. El vidre baix emissiu, fabricat amb materials d'última generació, redueix un 60% les pèrdues energètiques de l'interior cap a l'exterior de l'edifici.

L'evacuació de les aigües de les dues cobertes es farà a través d'una nova canal perimetral a la coberta piramidal. A les dues cantonades situades a la part oposada a l'escala es formaran dos baixants per recollir l'aigua.


Impacte positiu:

Contribució a que l'edifici sigui més sostenible i eficient energèticament.

La renovació d'aquests elements suposarà un estalvi energètic així com millorarà el confort de tots els usuaris i treballadors.

Aquesta millora permetrà evitar unes emissions de CO2 estimades en almenys 10 Tm/any.


Tecnologia:

Vidre de Baixa Emissivitat o “Low-E”: Es tracta d'un acristallament aïllant d’última generació. La baixa “emissivitat” o “low-e” és una barrera que té el vidre en una de les seves cares que reté l’energia infraroja d’ona llarga, és a dir, la calor de l’edifici, i redueix considerablement la transmitància tèrmica i augmenta l’eficiència energètica de l’acristallament.

En aquests vidres es dipositen successivament diverses capes metàl·liques amb alt contingut en plata, donant com a resultat un vidre transparent i incolor. La pèrdua d’energia a través d’un vidre amb capa metàl·lica és redueix en un 70% en relació amb un vidre convencional. Utilitzant un vidre de baixa emissivitat es pot arribar a un coeficient d’aïllament equiparable a un mur de maons de més de 30 cm de gruix i, malgrat això, per la seva transparència, no és distingeix visualment d’un vidre normal.

Vidre laminat: Consisteix en la unió de 2 o més vidres (làmines) a través de la utilització d’una cola especial anomenada polivinil butiral o PVB, un material plàstic amb excel·lents qualitats d’adherència, elasticitat, transparència i resistència. Amb això es dota el tancament d’una millora en l’aïllament acústic i també en la seguretat. Això últim és degut a que, si per qualsevol motiu es trenca el vidre, els trossos de vidre no cauen, sinó que continuen adherits a la resistent cola PVB (com succeeix amb els vidres dels cotxes), D’aquesta manera s’aporta protecció enfront possibles intrusos a la vivenda o edifici, i també es prevenen accidents, ja que no hi ha risc de tallar-se o clavar-se un tros de vidre.

A ALUMINIS I SERRALLERIA DERI SL estan compromesos amb el Medi Ambient i treballen amb proveïdors altament qualificats, que respecten les normatives CE.


Ubicació del projecte
A Ecrowd! no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd! és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd! no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd! no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd! s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd! La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd!
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Anna

2.650€

David

2.400€

Elisabet

1.350€

Jordi

1.275€

Mireia

1.275€

Aina

625€

David

300€

Ernest

200€

Josep Maria

150€

Xevi

75€

Jordi

50€

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions