Parc Fotovoltaic CONCA SOLAR 1 - La Conca de Barberà i l'Urgell

Energia

Estat: Operació cancel·lada

 

Import : 2.000.000€

Interès anual:  

Quotes semestrals: 10

Inversors: -


0% 0%

Ubicació: La Conca de Barberà - L'Urgell, ES

Promogut per PASOS AGIGANTADOS SLU

Impacte positiu generat

Possibilitar la participació de les persones, empreses i entitats locals en el finançament de les instal·lacions del parc solar.

OFERTA DE PARTICIPACIÓ LOCAL

adreçada a les persones, entitats i empreses de les comarques de la Conca de Barberà i l'Urgell


Consultes d'inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local:

       concasolar1@participaciolocal.catParc fotovoltaic CONCA SOLAR 1 
A la Conca de Barberà i l'Urgell

El grup GREEN TIE CAPITAL, mitjançant la seva empresa filial PASOS AGIGANTADOS SLU, és la promotora del parc solar "CONCA SOLAR 1" i les seves infrastructures d'evaquació.

La societat promotora vol beneficiar econòmicament les comarques de la Conca de Barberà i l'Urgell i ofereix, a tots els seus habitants, empreses i entitats, la possibilitat de participar -de forma preferent- en el finançament col·lectiu local de fins a un 20% d'aquest projecte d'energia renovable
, mitjançant aquesta Oferta de Participació Local.Què és i com funciona aquesta Oferta de Participació Local?

L'Oferta de Participació Local és l'oferiment que la societat promotora del parc solar fa a les persones, empreses i entitats més properes al parc, perquè tinguin preferència en formar part del conjunt d'inversors que finançaran aquelles instal·lacions i així també es beneficiaran del projecte amb el cobrament d'interessos per la seva inversió.
En una primera fase es recullen les reserves de participació dels inversors locals en el futur préstec col·lectiu amb el que es finançarà una part del projecte. 
En una segona fase, un cop el parc entri en funcionament, es demanarà als inversors que facin el desemborsament de la inversió reservada i es procedirà a la firma del préstec col·lectiu. A partir d'aquell moment, els inversors aniran cobrant quotes semestrals del préstec i recuperaran progressivament -durant 5 anys- el seu capital més els interessos pactats.
Característiques d'aquesta Oferta de Participació Local (reserva de participació en el préstec col·lectiu):
 • Interès nominal: 4,50%
 • Termini: 60 mesos
 • Cobrament amb quotes semestrals, amb amortització de capital a partir de la segona quota.
 • Inversió mínima a reservar per persona: 50€ (no s'ha de fer el desemborsament de l'import reservat).
 • Import total de l'oferta: 18.000.000€ (el 20% del pressupost del parc solar).
 • Tipus d'inversió: préstec col·lectiu (crowdlending), subordinat al finançament principal del projecte (project finance bancari).
 • Prestatari: PASOS AGIGANTADOS, S.L.U. NIF: B-88.250.303, filial al 100% de THE GREEN TIE, S.L.
 • Data prevista per al desemborsament de les reserves d'inversió: a partir d'octubre del  2024, o quan es produeixi la posada en explotació del parc solar.
Qui pot participar en el finançament d'aquest projecte, amb la reserva d'una inversió?
 
 • A la 1a fase, durant 30 dies (del 24/10/2022 al 23/11/2022), exclusivament persones físiques i jurídiques residents o vinculades als municipis on s'ubica el parc solar i les seves instal·lacions auxiliars (*)
 • A la 2a Fase, durant 30 dies (del 24/11/2022 al 23/12/2022), s'amplia a a tots els municipis limítrofs amb els de la 1a fase.
 • A la 3a Fase, des del 24/12/2022 fins a la data de l'autorització administrativa prèvia del projecte, s'amplia a a tots els municipis de les comarques de la Conca de Barberà i l'Urgell.

(*) Vallfogona de Riucorb, Forès, Passanant i Belltall, l'Espluga de Francolí,  Montblanc, Blancafort, i Solivella (La Conca de Barberà) i Vallbona de les Monges (L'Urgell).

Què cal fer per poder fer una reserva d'inversió en l'oferta de participació local d'aquest projecte?:
- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.
- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.
- Informa't sobre l'entitat que fa l'oferta de participació local a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".
- Fes la teva reserva d'inversió, per l'import escollit, quan el teu municipi de residència sigui elegible per poder-hi participar.
- L'import de la teva reserva d'inversió no s'haurà de desemborsar fins que el parc fotovoltaic entri en fase d'explotació.
- Podràs anul·lar la teva reserva d'inversió en qualsevol moment, sense cap penalització, abans del moment del seu desemborsament.


Descripció tècnica del projecte:

Parc fotovoltaic "BCN SOLAR 1", de 146,925 MWp/115,12 MWnom

Ubicat als municipis de Passanant i Belltall, Forès, i Solivella (La Conca de Barberà, Tarragona) i Vallbona de les Monges (L'Urgell, Lleida).

"BCN SOLAR 1", per mitjà del seu promotor també desenvolupa les infraestructures d'evacuació:
- SET Col·lectora Nord 30/220 kV a Passanant i Belltall
- SET Col·lectora Sud 30/220 kV a Montblanc
- Línies d'interconnexió de 30kV amb la subestació 30/220 kV
- Línia d'interconnexió 220 kV LAAT Col·lectora Nord a Sud
- Línia d'interconnexió 220 kV LAAT Col·lectora Sud a SET Les Comes.
Aquestes línies discorren pels termes municipals de Blancafort, Passanant i Belltall, Solivella, Montbanc, L'Espluga de Francolí (La Conca de Barberà) i Vallbona de les Monges (L'Urgell).


Consultes d'inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local:
       concasolar1@participaciolocal.cat        Tel. 935511447


        El Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, de la Generalitat de Catalunya, que modifica el Decret Llei 16/2019, estableix al seu article 2.8 la incorporació de l'art. 9 bis al citat Decret Llei 16/2019 pel qual “En els projectes de parcs eòlics de potència entre 10 i 50 MW i de plantes solars fotovoltaiques de potència entre 5 i 50 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor haurà d'acreditar, amb anterioritat al tràmit d'informació pública, que ha presentat una oferta de participació local (…), que consisteix a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques…/… i jurídiques, públiques o privades, radicades en els municipis en què es pretén ubicar les instal·lacions, o en els municipis limítrofs a aquests municipis, o en els que pertanyin a la mateixa comarca.”
Els parcs solars Conca Solar 1 i Conca Solar 2, en ser tots dos de potència superior als 50 MW, no tenen l'obligació legal de presentar l'oferta de participació local.

Tot i això, el grup The Green Tie, promotor dels dos parcs, fidel a la seva voluntat de beneficiar l'economia de les comarques on s'ubiquen els parcs, presenta aquestes ofertes de participació local perquè les persones, empreses i entitats locals tinguin prioritàriament l'oportunitat d'obtenir un rendiment econòmic per la seva inversió en el finançament dels parcs solars.

A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Vols ser com ells?

Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.
Projecte 100% finançat. Els detalls són només accessibles als inversors que hi han participat.

Encara no hi ha actualitzacions