Validació dels projectes

Tots els projectes que es publiquen a la plataforma estan validats en 2 fases:

  • Una comprovació pre-publicació a la web, realitzada per l'equip d'Ecrowd!. Comprovem les dades aportades del projecte i l'historial de l'empresa sol·licitant, i en fem una validació.
  • Una vegada comptem amb els inversors necessaris en fem una segona validació amb empreses externes. Depenent de les característiques de cada projecte, aquesta segona comprovació pot ser realitzada per un despatx legal, una empresa auditora o un assessor tècnic. Només quan la validació externa ha resultat positiva, compartim els informes amb els inversors i demanem l'aportació de la resta de la inversió.