Parc Fotovoltaic LES QUINGLES - El Moianès i el Bages

Energia

Estat: En fase de reserva

 

Import : 2.000.000€

Interès anual: 4,50%

Quotes semestrals: 10

Inversors: 9


0% 0%

Impacte positiu generat

Possibilitar la participació de les persones, empreses i entitats locals en el finançament de les instal·lacions del parc solar.

OFERTA DE PARTICIPACIÓ LOCAL

adreçada a les persones, entitats i empreses de les comarques del Moianès i el Bages

Consultes d'inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local:

       calders@participaciolocal.cat


Oferta de Participació Local


per al finançament ciutadà del


Parc Solar Fotovoltaic


 Les Quingles

Calders (el Moianès)


La societat promotora, grup VOLTALIA, vol beneficiar econòmicament el municipi de Calders i les comarques del Moianès i del Bages i ofereix, a tots els seus habitants, empreses i entitats, la possibilitat de participar com a inversors en el finançament col·lectiu local de fins a un 20% d'aquest projecte d'energia renovable, mitjançant aquesta oferta de participació local.
 Què és i com funciona aquesta Oferta de Participació Local?


L'Oferta de Participació Local és l'oferiment que la societat promotora del parc solar fa a les persones, empreses i entitats més properes al parc, perquè tinguin preferència en formar part del conjunt d'inversors que finançaran aquelles instal·lacions i així també es beneficiaran del projecte amb el cobrament d'interessos per la seva inversió.
En una primera fase es recullen les reserves de participació dels inversors locals en el futur préstec col·lectiu amb el que es finançarà una part del projecte. 
En una segona fase, un cop el parc entri en funcionament, es demanarà als inversors que facin el desemborsament de la inversió reservada i es procedirà a la firma del préstec col·lectiu. A partir d'aquell moment, els inversors aniran cobrant quotes semestrals del préstec i recuperaran progressivament -durant 5 anys- el seu capital més els interessos pactats.
 


 

Descripció tècnica provisional del projecte:

Parc fotovoltaic "ELS QUINGLES", de 24 MWp, ubicat al municipi de Calders (El Moianès, Barcelona). 

El parc constarà de mòduls fotovoltaics per un total de 24.024 kWp, amb una potència nominal total de 22.095 kWn. La instal·lació solar tindrà la seva infraestructura d'evacuació fins a la SET Calders 110 kV d'E-Distribució Redes Digitales SLU.


S'estima que amb la seva producció, el parc evitarà anualment l'emissió d'unes 19.654 Tn de CO2eq.

 


Característiques d'aquesta Oferta de Participació Local (reserva de participació en el préstec col·lectiu):
 • Interès nominal: 4,50%
 • Termini: 60 mesos
 • Cobrament amb quotes semestrals, amb amortització de capital a partir de la segona quota.
 • Inversió mínima a reservar per persona: 50€
 • Inversió màxima a reservar per persona: 266.375€
 • No s'haurà de fer el desemborsament de l'import reservat fins que el parc entri en funcionament.
 • Import total de l'oferta: 2.663.801€ (el 20% del pressupost del parc solar).
 • Tipus d'inversió: préstec col·lectiu (crowdlending), subordinat al finançament principal del projecte (project finance bancari).
 • Prestatari: VLT INVESTMENT SP-MX 1, S.L. NIF: B88597489, filial al 100% del grup VOLTALIA.
 • Data prevista per al desemborsament de les reserves d'inversió: quan es produeixi la posada en explotació del parc solar.
Qui pot participar en el finançament d'aquest projecte, amb la reserva d'una inversió?
 • A la 1a fase, del 22/12/2022 al 15/02/2023, exclusivament persones físiques i jurídiques residents o vinculades al municipi de Calders.
 • A la 2a Fase, durant 30 dies (del 16/02/2023 al 15/03/2023), s'amplia a tots els municipis limítrofs amb els de la 1a fase.
 • A la 3a Fase, del 16/03/2023 fins a la fata d'atorgament de l'autorització administrativa prèvia al projecte, s'amplia a tots els municipis de les comarques del Moianès i del Bages. 

Què cal fer per poder fer una reserva d'inversió en l'oferta de participació local d'aquest projecte?:
- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.
- Consulta la "Fitxa de dades finamentals de la inversió" i informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.
- Informa't sobre l'entitat que fa l'oferta de participació local a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".
- Fes la teva reserva d'inversió, per l'import escollit, quan el teu municipi de residència sigui elegible per poder-hi participar.
- L'import de la teva reserva d'inversió no s'haurà de desemborsar fins que el parc fotovoltaic entri en fase d'explotació.
- Podràs anul·lar la teva reserva d'inversió en qualsevol moment, sense cap penalització, abans del moment del seu desemborsament.

Consultes d'inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local:
       calders@participaciolocal.cat        Tel. 935511447


El Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, de la Generalitat de Catalunya, que modifica el Decret Llei 16/2019, estableix al seu article 2.8 la incorporació de l'art. 9 bis al citat Decret Llei 16/2019 pel qual “En els projectes de parcs eòlics de potència entre 10 i 50 MW i de plantes solars fotovoltaiques de potència entre 5 i 50 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor haurà d'acreditar, amb anterioritat al tràmit d'informació pública, que ha presentat una oferta de participació local (…), que consisteix a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques…/… i jurídiques, públiques o privades, radicades en els municipis en què es pretén ubicar les instal·lacions, o en els municipis limítrofs a aquests municipis, o en els que pertanyin a la mateixa comarca.”


Exempció de responsabilitat:

Aquesta oferta de finançament participatiu no ha estat verificada ni aprovada per les autoritats competents (CNMV) ni per l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM).

La idoneïtat de la seva experiència i coneixements no s'ha avaluat necessàriament abans que se li concedís accés a aquesta inversió. En realitzar una inversió en aquest projecte de finançament participatiu, vostè assumeix plenament els riscos que comporta, inclòs el de pèrdua parcial o total dels diners invertits.


Advertiment sobre riscos:

La seva inversió no està coberta pels sistemes de garantia de dipòsits establerts de conformitat amb la Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell (*1). La seva inversió no està coberta pels sistemes d'indemnització dels inversors establerts de conformitat amb la Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell (*2).

(*1) Directiva 2014/49/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa als sistemes de garantia de dipòsits (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

(*2) Directiva 97/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de març de 1997, relativa als sistemes d'indemnització dels inversors (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).

És possible que no obtingui cap rendiment de la seva inversió. No es tracta d'un producte d'estalvi i recomanem no invertir més del 10% del seu patrimoni net en projectes de finançament participatiu. És possible que no pugui vendre els instruments d'inversió quan vulgui. Tot i que pugui vendre'ls, podria patir pèrdues.


Període de reflexió precontractual:

Com a inversor disposa d'un període de reflexió precontractual de 4 dies naturals, en virtut del qual té dret a reconsiderar la decisió d'invertir i retractar-se sense cap obligació o conseqüència negativa de la inversió efectuada. Així mateix, se li recomana utilitzar aquest temps per revisar detingudament tota la informació proporcionada sobre el projecte i els seus riscos potencials, així com per consultar amb assessors financers si ho considera necessari. La sol·licitud d'anul·lació de la inversió, que no comportarà cap cost ni requerirà cap justificació, es podrà fer mitjançant l'enviament d'un correu a inversors@ecrowdinvest.com, en què es notifiqui la decisió adoptada.


Recomanacions:

A menys que vostè sigui un inversor professional o un inversor experimentat, Ecrowd li recomana no invertir quantitats per imports superiors als 1.000€ o, en cas de ser més gran, al 5% del seu patrimoni net líquid, calculat com els seus ingressos anuals nets més els seus actius financers (exceptuant immobles i fons de pensions) i restant la suma dels seus compromisos financers anuals (quotes de préstecs i lloguers).

La diversificació és l'estratègia més adequada per reduir el risc de les inversions.


A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Oriol

3.000€

Jordi

3.000€

Albert

3.000€

Pau

2.500€

Santi

1.500€

Albert

1.000€

Julià

1.000€

Josep

300€

Lue

50€

Vols ser com ells?

Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.

Encara no hi ha actualitzacions